Trajectòria Investigadora

La crítica al androcentrisme del discurs acadèmic la va conduir a desenvolupar una metodologia innovadora per a analitzar com representen la realitat social els mitjans de comunicació de masses (La mirada informativa, Bosch, Barcelona, 1998), que ha servit de base a diverses investigacions que ha dirigit sobre la representació de dones i homes a la premsa des de la transició (investigació I+D finançada per l'Instituto de la Mujer 2001-2004, base de vàries tesines i tesis doctorals). Aquestes investigacions han permés concloure que la premsa, especialment la considerada "seria", s'ha anquilosat en una mirada androcèntrica que a més s'ha deshumanitzat i ha expulsat a la ciutadania com a protagonista actiu del debat públic. D'aquí que l'equip s'hagi proposat elaborar la ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la información (en prensa), como una eina fàcil d'utilitzar per a que les i els periodistes puguin fer una crítica-autocrítica de la amplitut, diversitat i sensibilitat humana de la seva pròpia mirada, imprescindible per a enfocar i fer visibles a las diverses dones i homes que composem  la ciutadania plural.

Línies d'investigació:

 1. L'ordre androcèntric del discurs acadèmic.
 2. Restriccions que l'androcentrisme del discurs acadèmic imposa al coneixement de la construcció històrica de la cultura de masses i la societat de la informació.
 3. Propostes didàctiques per la renovació de la Història: altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics. Històries familiars:
  1. Memòries personals i memòria col•lectiva en el procés de reproducció generacional de la vida social.
  2. Els mitjans de comunicació de masses, registres de la memòria col•lectiva, font documental i material didàctic.
  3. La construcció històrica de la societat en xarxa: cap a una història de la comunicació mitjançant Internet, ex-cèntrica, plural i interactiva.
  4. Comunicació local-global, noves tecnologies i democràcia participativa: Passeigs per les xarxes de comunicació des de... http://oaid.uab.es/passeig
 4. Metodologia per la investigació de la premsa com a font documental per la història contemporània: anàlisis hemerogràfico diacrònic automàtic.
 5. Textes i contextes històrics dels mitjans de comunicació:
  1. Les representacions simbòliques de la realitat mitjançant els mitjans de comunicació: relació entre les explicacions elaborades per la premsa i les transformacions socials, especialment a la segona mitat del segle XX a Espanya.
  2. Paper dels mitjans de comunicació social als processos de movilitat geogràfics i socials.
   Pertinença a comitès
   Pertinença a comissions assessores o avaluadores