(2007), De qué hablamos cuando hablamos del hombre. Treinta años de crítica y alternativas al pensamiento androcéntrico.

de-que-hablamos-cuando-hablamos-del-hombrede-que-hablamos-cuando-hablamos-del-hombreIcaria, Colección Akademeia. Barcelona. Páginas: 375. ISBN: 978-84-7426-956-3. Depósito legal: B-49.136-2007.

Una recopilació d'articles, ponències i conferències el·laborats al llarg de trenta anys que permet fer un recorregut per la crítica al pensament acadèmic androcèntric realitzada per l'autora,  punt de partida que li ha permès explorar altres  explicacions alternatives, des de perspectives no-androcèntriques. Aquestes altres perspectives coincideixen avui amb les possibilitats que ofereix Internet per la participació en la construcció d'un humanisme plural de forma cooperativa i en xarxa.