Investigadora

Trajectòria Investigadora

La crítica al androcentrisme del discurs acadèmic la va conduir a desenvolupar una metodologia innovadora per a analitzar com representen la realitat social els mitjans de comunicació de masses (La mirada informativa, Bosch, Barcelona, 1998), que ha servit de base a diverses investigacions que ha dirigit sobre la representació de dones i homes a la premsa des de la transició (investigació I+D finançada per l'Instituto de la Mujer 2001-2004, base de vàries tesines i tesis doctorals). Aquestes investigacions han permés concloure que la premsa, especialment la considerada "seria", s'ha anquilosat en una mirada androcèntrica que a més s'ha deshumanitzat i ha expulsat a la ciutadania com a protagonista actiu del debat públic. D'aquí que l'equip s'hagi proposat elaborar la ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la información (en prensa), como una eina fàcil d'utilitzar per a que les i els periodistes puguin fer una crítica-autocrítica de la amplitut, diversitat i sensibilitat humana de la seva pròpia mirada, imprescindible per a enfocar i fer visibles a las diverses dones i homes que composem  la ciutadania plural.

Línies d'investigació:

 1. L'ordre androcèntric del discurs acadèmic.
 2. Restriccions que l'androcentrisme del discurs acadèmic imposa al coneixement de la construcció històrica de la cultura de masses i la societat de la informació.
 3. Propostes didàctiques per la renovació de la Història: altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics. Històries familiars:
  1. Memòries personals i memòria col•lectiva en el procés de reproducció generacional de la vida social.
  2. Els mitjans de comunicació de masses, registres de la memòria col•lectiva, font documental i material didàctic.
  3. La construcció històrica de la societat en xarxa: cap a una història de la comunicació mitjançant Internet, ex-cèntrica, plural i interactiva.
  4. Comunicació local-global, noves tecnologies i democràcia participativa: Passeigs per les xarxes de comunicació des de... http://oaid.uab.es/passeig
 4. Metodologia per la investigació de la premsa com a font documental per la història contemporània: anàlisis hemerogràfico diacrònic automàtic.
 5. Textes i contextes històrics dels mitjans de comunicació:
  1. Les representacions simbòliques de la realitat mitjançant els mitjans de comunicació: relació entre les explicacions elaborades per la premsa i les transformacions socials, especialment a la segona mitat del segle XX a Espanya.
  2. Paper dels mitjans de comunicació social als processos de movilitat geogràfics i socials.
   Pertinença a comitès
   Pertinença a comissions assessores o avaluadores

Pertenencia a comisiones asesoras o evaluadoras

Desde ????

Miembro de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).   

2001-2002

Evaluación de proyectos de investigación; CICYT, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

2001

Asesoramiento al proyecto Salud y Género en la prensa escrita: Bases para la elaboración de un libro de estilo; elaborado por el equipo de investigación de la Universidad de Alicante, y subvencionado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2000-2001

Asesoramiento del Seminari sobre Interculturalitat organizado por el ICE de la Universitat Rovira i Virgili, dentro de el Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, celebrado en Tortosa

1999, X

Asesoramiento académico en la edición del Diccionari visual català - àrab; elaborado por Montserrat Esteve.

Pertenencia a comités

Desde 2007 

 

Miembro del Comité Científico de la revista Comunicación y ciudadanía, Revista Internacional de Xornalismo Soc., Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia - Observatorio Galego dos Medios. ISSN - 1886-8975

2007

18/19-X

Miembro del Comité Científico de las II Jornades d'Història de la Premsa, organitzades per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, al Museu d'Història de Catalunya.

2006

4/5-V

Miembro del Comité Científico del III Congreso Internacional de Prensa y Periodismo Especializado, Historia y Realidad actual, organitzado por el Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Guadalajara.

Desde 2005

Miembro del Comité Científico de la Revista F@ro, revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación y de la Información de la Universidad de Playa Ancha, Chile.

2005

30-VI a 2-VII

Miembro del Comité Científico del I Congreso Internacional sobre Comunicación Información y Culturas. La Comunicación ante los desafíos del patrimonio y las identidades. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.

2004

5/7-V

Miembro del Comité Científico del II Congreso Internacional de Prensa y Periodismo Especializado, Historia y Realidad actual, organizado por el Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Guadalajara.

2003

3/5-IV

Miembro del Comité Científico del VI Congreso de Historiadores de la Comunicación. Comunicación y Guerra en la Historia, organizado por la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidad de Vigo, en Pontevedra.

2002

8/10-V

Miembro del Comité Científico del Congreso Prensa y Periodismo Especializado: Historia y realidad actual, organizado por el Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Guadalajara.

Contingut sindicat