Investigadora

Trajectòria Investigadora

  • Codirectora del Laboratori de Comunicació Pública - UAB
  • Fundadora i membre del "Feminario Mujer y Cultura de Masas" - UAB

Línies d'investigació:

  • Metodologia per a l'investigació de la història de la premsa: anàlisi hemerogràfic diacrònic automàtic. Test ADSH, per a evaluar l'amplitut, la diversitat i la sensibilitat humana de la mirada informativa, i humanitzar la informació.
  • L'ordre androcèntric del discurs acadèmic: restriccions per al coneixement històric de la cultura de masses i la societat de la informació.
  • Propostes didàctiques per a la renovació de la explicació de la Història: altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics: històries familiars i mitjans de comunicació de masses.
  • Els medis de comunicació de masses, registres de la memòria col·lectiva, font documental, material didàctic e instrument per a elaborar altres explicacions.
  • La construcció històrica de les xarxes de comunicació: cap a una història de les comunicacions des de cada localitat, plural, cooperativa i en xarxa, utilitzant Internet.
  • Internet, eina per a la participació en la construcció de conneixment personal i col·lectiu.
  • Comunicació local, noves tecnologies i democràcia participativa.
  • Ha dirigit nombrosos treballs, tesis doctorals i altres investigacions.
Contingut sindicat